Terms of use

İşbu kullanıcı sözleşmesini (bundan sonra sözleşme olarak geçecektir) onaylayarak sözleşmede yazan tüm koşulları kabul ettiğini beyan etmektesiniz, bu sebeple sözleşmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz.

1)   TANIMLAR

Sözleşmede aşağıdaki tanımlar bu maddede belirtilen anlamlarda kullanılmıştır.

a) Site: www.getiriver.com sitesi ve eklentilerinden oluşan internet bağlantılarıdır.
b) Üye: Sitenin üyelik sözleşmesini onaylayan gerçek ve tüzel kişilerdir.
c) Kullanıcı: Siteye internet üzerinden erişim sağlayan herkes kullanıcı olarak adlandırılır.
d) Banka Hesabı: Eklerde belirtilen, üyeler ve site arasındaki para transferlerinde kullanılacak olan www.getiriver.com ilgililerinin banka hesaplarıdır.
e) Ürün: Alım ve satıma konu olan her türlü taşınır mal ürün olarak geçecektir.
f) Alıcı: Siteden ürün temin eden/edecek olan kişiler alıcı olarak adlandırılacaktır.

2)   TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekleri, üyelik sözleşmesinin onaylandığı andan itibaren, üyeler ve site arasında geçerli olacaktır. Üyelik sıfatının kazanılabilmesinde gerçek kişiler için; ergin olmak, kısıtlı olmamak, tüzel kişiler için ise; tüzel kişiliği temsil ve işlem yapabilme yetkisini haiz olma şartları gerekmektedir.

3) SÖZLEŞMENİN UYGULANMA ALANI VE KAPSAMI

İşbu sözleşme site ve üyeler arasında site üzerinden gerçekleştirilecek mal ve hizmetlere ilişkin hususların tamamında uygulanır. www.getiriver.com hizmet veya malların kalitesi, doğruluğu, yasallığı hususlarında hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını bu sözleşme ile beyan eder.

4) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler için;

a) Haklar

 • Üye, aldığı mal veya hizmetin niteliği hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Üye, ürün teslim edilmezse veya ürün satıcının belirttiği yahut üründen objektif olarak beklenen niteliklere sahip değilse ürün tesliminden sonraki 2 gün içerisinde siteye bildirmek koşuluyla bloke hesaptaki parasını geri isteme hakkına sahiptir.
 • Üyelerden her biri işbu sözleşme ve eklerini fesih tarihinden önce doğan borçları yerine getirmek kaydıyla, her an tek taraflı olarak feshedebilir.

b) Yükümlülükler

 • Üyeler, her türlü kimlik ve hesap bilgilerini doğru ve eksiksiz bir biçimde belirtmek ve gerektiği takdirde derhal ve eksiksiz güncellemek zorundadır, aksi durumlarda sitenin üyenin üyeliğini sona erdirme hakkı ve bu nedenle ortaya çıkan/çıkacak zararlardan dolayı tazminat istemi saklıdır.
 • Üyeler, mal veya hizmetler hakkındaki beyanlarının doğruluğundan ve gerçekliğinden sorumludurlar. Olabilecek herhangi bir gerçeğe aykırı beyan dolayısı ile sitenin bir sorumluluğu bulunmamakla beraber, üyeliği sona erdirme ve tazminat hakları saklıdır.
 • Üyeler, sitenin içeriği ve sağlanan mal ve hizmetler konusunda, sitenin fikri ve mülki haklarına saygılı olmayı kabul eder, bu hususlarda gerçekleşebilecek herhangi bir izinsiz veya kötüye kullanma hallerinde sitenin üyeliği sona erdirme ve tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal hakkı saklıdır.
 • Üyeler, sitenin kullanım koşulları çerçevesinde diğer üyelerin haklarını ihlal etmemek ile yükümlüdürler, aksi takdirde sitenin üyeliği sona erdirme hakkı saklıdır.
 • Üyeler, www.getiriver.com’un izni olmaksızın kullanıcı adlarını, hesaplarını, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini devredemezler, aksi takdirde sitenin üyeliği sona erdirme ve tazminat hakkı saklıdır.
 • Üyeler, kullanıcı adı ve şifre güvenliklerini bizzat sağlamak zorunda olup, bu husustaki ihmallerinden dolayı sitenin ve/veya diğer kullanıcıların uğrayacağı zararlardan sorumludurlar.
 • Üyeler, siteye ve/veya diğer kullanıcılara zarar verecek virüs, elektronik posta vb. şeylerin dağıtımını yapmayacağını bu sözleşme ile beyan etmekte olup, üyelerin kullanımının yasal ve olağan çerçeve dışına çıkması halinde sorumlulukları saklıdır.
 • Üyelerin, site ve/veya eklentilerindeki işlemlerinden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir, www.getiriver.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üyelerden kaynaklanan teslimat aksaklıklarında, 1 hafta içerisinde aksaklık üye tarafından giderilmediği takdirde üyelerin siteden, hesaptaki bloke paranın iadesi istemi de dahil olmak üzere tüm istem hakları sona erecektir.
 • Satıcı, ülkeye geliş tarihinden itibaren 5 gün içerisinde malı teslim etmek zorundadır, aksi takdirde www.getiriver.com’un bundan doğan bir sorumluluğu olmayacaktır.  
 • Üyeler www.getiriver.com’un talep ettiği değişiklikleri derhal yerine getirmek zorundadır, gerektiği takdirde bu değişikleri www.getiriver.com yapma hakkına sahiptir.

Site için;

a) Haklar

 • Site, her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi değiştirebilir ve bu değişiklikler sözleşmenin siteye konulması ile derhal yürürlük kazanır.
 • Site, hiçbir sorumluluk kabul etmeksizin her an hizmet vermeyi durdurabilir veya hizmete son verebilir.
 • Site, üyeler sözleşmeye aykırı davrandığında veya gerekli gördüğü takdirde hiçbir açıklama yapmaksızın üyelerin üyeliklerini durdurma veya son verme hakkına sahiptir.
 • Site gerekli gördüğü takdirde, üyelerden bilgilerinin doğruluğunu teyit edici açıklamalar isteyebilir, üye bunu gerçekleştirmezse sitenin üyeliği durdurma veya sona erdirme hakkı saklıdır.
 • Site, gelen ürünlerin satıcının taahhüt ettiği veya objektif olarak beklenen nitelikleri taşımadığı takdirde ürünleri kabul etmeme hakkına sahiptir.
 • Site, üyelerin veya ürünlerin bilgilerini, veritabanı oluşturmak, istatistik vb. şeyler amacıyla kullanabilir.
 • Site, sitenin güvenliği, işleyişi veya üyeleri korumak amacıyla üyelerden çeşitli açıklamalar isteyebilir, üyeler bunu yerine getirmediği takdirde site içeriklere kendiliğinden erişim hakkına sahiptir.
 • Site, şikayet olması halinde veya güvenlik sebebi ile içerikleri kaldırma hakkına sahip olup, sitenin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üyelerin, satım işlemi sürecinde ağır ihmal veya kast teşkil eden fiillerinden dolayı sitenin maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır.  
 • Site, işbu sözleşme ve eklerini, fesih tarihinden önce doğmuş borçlarını yerine getirmek suretiyle her an tek taraflı olarak feshedebilir. Haklı fesih sebebinin üyeden kaynaklanması halinde üye, oluşan ve/veya oluşacak olan tüm zarardan bizzat sorumlu olacaktır.

b) Yükümlülükler

 • Site, hizmet verdiği süre içerisinde, hizmetin verilmesi için gerekli olan altyapı hizmetlerini vermeyi taahhüt eder. Ancak, sitenin gerekli gördüğü takdirde hizmeti durdurma ve/veya sona erdirme hakkı saklıdır.
 • Site, site tarafından üyelere sunulan hizmet ve mallar ile ilgili fikri mülkiyet hukukundan doğan haklar saklı kalmak kaydıyla bilgi vermekle yükümlüdür.
 • Site, alıcıya teslim edilen malın ayıplı veya satıcı tarafından taahhüt edilen veya objektif olarak beklenilen niteliklerin bulunmaması halinde alıcının hesaptaki bloke parasını iade etmekle yükümlüdür.

5) BEKLENMEDİK HALLER VE MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar, beklenmedik hal veya mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır. Beklenmedik haller sözleşmenin karşı tarafça ifa edilmesinin, sonradan ortaya çıkan bir nedenle olağanüstü derecede güçleşmesi ve dürüstlük kuralınca beklenemeyeceği hallerdir. Mücbir sebep ise ifanın objektif olarak gerçekleşmesini imkansız kılan doğal afet, terörist saldırı, savaş hali, ambargo, yangın, internet hızı ve kesintileri, idari kararlar, grev ve lokavt halleri, devletin veya bir kurumun uygulaması gibi haller olup bunlarla sınırlı değildir. Mücbir sebep ve beklenmedik halin ispatı iddia edene aittir.

6) YETKİ

Bu sözleşmeden veya eklerinden doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

İşbu kullanıcı sözleşmesini (bundan sonra sözleşme olarak geçecektir) onaylayarak sözleşmede yazan tüm koşulları kabul ettiğini beyan etmektesiniz, bu sebeple sözleşmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz.

1)   TANIMLAR

Sözleşmede aşağıdaki tanımlar bu maddede belirtilen anlamlarda kullanılmıştır.

a) Site: www.getiriver.com sitesi ve eklentilerinden oluşan internet bağlantılarıdır.
b) Üye: Sitenin üyelik sözleşmesini onaylayan gerçek ve tüzel kişilerdir.
c) Kullanıcı: Siteye internet üzerinden erişim sağlayan herkes kullanıcı olarak adlandırılır.
d) Banka Hesabı: Eklerde belirtilen, üyeler ve site arasındaki para transferlerinde kullanılacak olan www.getiriver.com ilgililerinin banka hesaplarıdır.
e) Ürün: Alım ve satıma konu olan her türlü taşınır mal ürün olarak geçecektir.
f) Alıcı: Siteden ürün temin eden/edecek olan kişiler alıcı olarak adlandırılacaktır.

2)   TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekleri, üyelik sözleşmesinin onaylandığı andan itibaren, üyeler ve site arasında geçerli olacaktır. Üyelik sıfatının kazanılabilmesinde gerçek kişiler için; ergin olmak, kısıtlı olmamak, tüzel kişiler için ise; tüzel kişiliği temsil ve işlem yapabilme yetkisini haiz olma şartları gerekmektedir.

3) SÖZLEŞMENİN UYGULANMA ALANI VE KAPSAMI

İşbu sözleşme site ve üyeler arasında site üzerinden gerçekleştirilecek mal ve hizmetlere ilişkin hususların tamamında uygulanır. www.getiriver.com hizmet veya malların kalitesi, doğruluğu, yasallığı hususlarında hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını bu sözleşme ile beyan eder.

4) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler için;

a) Haklar

 • Üye, aldığı mal veya hizmetin niteliği hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Üye, ürün teslim edilmezse veya ürün satıcının belirttiği yahut üründen objektif olarak beklenen niteliklere sahip değilse ürün tesliminden sonraki 2 gün içerisinde siteye bildirmek koşuluyla bloke hesaptaki parasını geri isteme hakkına sahiptir.
 • Üyelerden her biri işbu sözleşme ve eklerini fesih tarihinden önce doğan borçları yerine getirmek kaydıyla, her an tek taraflı olarak feshedebilir.

b) Yükümlülükler

 • Üyeler, her türlü kimlik ve hesap bilgilerini doğru ve eksiksiz bir biçimde belirtmek ve gerektiği takdirde derhal ve eksiksiz güncellemek zorundadır, aksi durumlarda sitenin üyenin üyeliğini sona erdirme hakkı ve bu nedenle ortaya çıkan/çıkacak zararlardan dolayı tazminat istemi saklıdır.
 • Üyeler, mal veya hizmetler hakkındaki beyanlarının doğruluğundan ve gerçekliğinden sorumludurlar. Olabilecek herhangi bir gerçeğe aykırı beyan dolayısı ile sitenin bir sorumluluğu bulunmamakla beraber, üyeliği sona erdirme ve tazminat hakları saklıdır.
 • Üyeler, sitenin içeriği ve sağlanan mal ve hizmetler konusunda, sitenin fikri ve mülki haklarına saygılı olmayı kabul eder, bu hususlarda gerçekleşebilecek herhangi bir izinsiz veya kötüye kullanma hallerinde sitenin üyeliği sona erdirme ve tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal hakkı saklıdır.
 • Üyeler, sitenin kullanım koşulları çerçevesinde diğer üyelerin haklarını ihlal etmemek ile yükümlüdürler, aksi takdirde sitenin üyeliği sona erdirme hakkı saklıdır.
 • Üyeler, www.getiriver.com’un izni olmaksızın kullanıcı adlarını, hesaplarını, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini devredemezler, aksi takdirde sitenin üyeliği sona erdirme ve tazminat hakkı saklıdır.
 • Üyeler, kullanıcı adı ve şifre güvenliklerini bizzat sağlamak zorunda olup, bu husustaki ihmallerinden dolayı sitenin ve/veya diğer kullanıcıların uğrayacağı zararlardan sorumludurlar.
 • Üyeler, siteye ve/veya diğer kullanıcılara zarar verecek virüs, elektronik posta vb. şeylerin dağıtımını yapmayacağını bu sözleşme ile beyan etmekte olup, üyelerin kullanımının yasal ve olağan çerçeve dışına çıkması halinde sorumlulukları saklıdır.
 • Üyelerin, site ve/veya eklentilerindeki işlemlerinden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir, www.getiriver.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üyelerden kaynaklanan teslimat aksaklıklarında, 1 hafta içerisinde aksaklık üye tarafından giderilmediği takdirde üyelerin siteden, hesaptaki bloke paranın iadesi istemi de dahil olmak üzere tüm istem hakları sona erecektir.
 • Satıcı, ülkeye geliş tarihinden itibaren 5 gün içerisinde malı teslim etmek zorundadır, aksi takdirde www.getiriver.com’un bundan doğan bir sorumluluğu olmayacaktır.  
 • Üyeler www.getiriver.com’un talep ettiği değişiklikleri derhal yerine getirmek zorundadır, gerektiği takdirde bu değişikleri www.getiriver.com yapma hakkına sahiptir.

Site için;

a) Haklar

 • Site, her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi değiştirebilir ve bu değişiklikler sözleşmenin siteye konulması ile derhal yürürlük kazanır.
 • Site, hiçbir sorumluluk kabul etmeksizin her an hizmet vermeyi durdurabilir veya hizmete son verebilir.
 • Site, üyeler sözleşmeye aykırı davrandığında veya gerekli gördüğü takdirde hiçbir açıklama yapmaksızın üyelerin üyeliklerini durdurma veya son verme hakkına sahiptir.
 • Site gerekli gördüğü takdirde, üyelerden bilgilerinin doğruluğunu teyit edici açıklamalar isteyebilir, üye bunu gerçekleştirmezse sitenin üyeliği durdurma veya sona erdirme hakkı saklıdır.
 • Site, gelen ürünlerin satıcının taahhüt ettiği veya objektif olarak beklenen nitelikleri taşımadığı takdirde ürünleri kabul etmeme hakkına sahiptir.
 • Site, üyelerin veya ürünlerin bilgilerini, veritabanı oluşturmak, istatistik vb. şeyler amacıyla kullanabilir.
 • Site, sitenin güvenliği, işleyişi veya üyeleri korumak amacıyla üyelerden çeşitli açıklamalar isteyebilir, üyeler bunu yerine getirmediği takdirde site içeriklere kendiliğinden erişim hakkına sahiptir.
 • Site, şikayet olması halinde veya güvenlik sebebi ile içerikleri kaldırma hakkına sahip olup, sitenin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üyelerin, satım işlemi sürecinde ağır ihmal veya kast teşkil eden fiillerinden dolayı sitenin maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır.  
 • Site, işbu sözleşme ve eklerini, fesih tarihinden önce doğmuş borçlarını yerine getirmek suretiyle her an tek taraflı olarak feshedebilir. Haklı fesih sebebinin üyeden kaynaklanması halinde üye, oluşan ve/veya oluşacak olan tüm zarardan bizzat sorumlu olacaktır.

b) Yükümlülükler

 • Site, hizmet verdiği süre içerisinde, hizmetin verilmesi için gerekli olan altyapı hizmetlerini vermeyi taahhüt eder. Ancak, sitenin gerekli gördüğü takdirde hizmeti durdurma ve/veya sona erdirme hakkı saklıdır.
 • Site, site tarafından üyelere sunulan hizmet ve mallar ile ilgili fikri mülkiyet hukukundan doğan haklar saklı kalmak kaydıyla bilgi vermekle yükümlüdür.
 • Site, alıcıya teslim edilen malın ayıplı veya satıcı tarafından taahhüt edilen veya objektif olarak beklenilen niteliklerin bulunmaması halinde alıcının hesaptaki bloke parasını iade etmekle yükümlüdür.

5) BEKLENMEDİK HALLER VE MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar, beklenmedik hal veya mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır. Beklenmedik haller sözleşmenin karşı tarafça ifa edilmesinin, sonradan ortaya çıkan bir nedenle olağanüstü derecede güçleşmesi ve dürüstlük kuralınca beklenemeyeceği hallerdir. Mücbir sebep ise ifanın objektif olarak gerçekleşmesini imkansız kılan doğal afet, terörist saldırı, savaş hali, ambargo, yangın, internet hızı ve kesintileri, idari kararlar, grev ve lokavt halleri, devletin veya bir kurumun uygulaması gibi haller olup bunlarla sınırlı değildir. Mücbir sebep ve beklenmedik halin ispatı iddia edene aittir.

6) YETKİ

Bu sözleşmeden veya eklerinden doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.